Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesini bir takım kurallara bağlamıştır. Kanun çerçevesinde, Allium Termal Otel & SPA yönetimi (“Şirket”), “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.

İşbu Bilgilendirme Metni, Kanun’un 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddesi’nde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” hususlarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?

İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde;
İletişim formunu kullanarak gönderdiğiniz talebinizin ve Gecelik konaklama talebinizin İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi’ne uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla talep ettiğimiz ve paylaşmış olduğunuz kişisel veriler (adı, soyadı, cep telefonu, e-mail adresi, IP adresi), yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kişi ve kurumlar ile paylaşılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme İlkesi

Kişisel Veriler, ancak Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

Kişisel Verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilerek

işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile güvenliğiniz ve Şirket’imizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, paylaşılabilir.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da ve işbu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, belirtilen Sözleşmelerin imzalanması ve ifası kapsamında otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla elde edilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın c bendinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın f bendinde belirtilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına dayandırılmaktadır.

Kişisel Verilerin Güncellenmesi

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde, lütfen bize bildiriniz.

Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız aşağıda listelenmiştir;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanun doğrultusunda, tarafımıza ileteceğiniz taleplerin mutlaka yazılı olması gerekmektedir.

Bu nedenle kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi

Cumhuriyet Mah. Melek Hanım Sitesi, Bengi 5. Sokak, Güre, 10300 Edremit / Balıkesir adresindeki merkez ofisine bizzat başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.