KAZDAĞLARI ALLİUM TERMAL & SPA OTEL
Internet Sitesi
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizin korunması biz, (AYK Bilgin Harita İnşaat Otomotiv Gayrimenkul Gıda Turizm A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilen) Kazdağları Allium Termal & Spa Otel için veri güvenliğiniz açısından büyük önem arz etmektedir. Bizler Kazdağları Allium Termal & Spa Otel olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVK Kanunu) uyum sağlanması amacıyla kanunun öngördüğü ilkeleri benimseyerek, siz misafirlerimizin kişisel verilerinin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, bu hususlarla ilgili olarak sizlerin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz ve yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncellenebilecek olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikamız ilgili kişilerin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme misyonuyla kişisel verileri işlenen siz misafirlerimizin ve bizimle iletişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin erişimine sunulmaktadır.

1. Veri sorumlusu ve irtibat kişisi kimdir?
Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda biz Kazdağları Allium Termal & Spa Otel, kişisel verilerinizin hukuka uygun şekilde elde edilip gerek yetkili idari gerekse yetkili IT ekibimiz tarafından işlenmesi, titizlikle muhafaza edilmesi ve bir daha erişilmesi mümkün olmayacak şekilde ortadan kaldırılması hususlarında kanuni sorumluluğu bulunmaktadır.

2. Kişisel verilerinizi ne amaçla işliyoruz?
Faaliyet gösterdiğimiz alan çerçevesinde, başta Turizm ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri olmak üzere siz misafirlerimiz ile akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, otelimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek, bu hizmetlerin kalitesini yükselterek sizi daha iyi ağırlayabilmek, kurumumuzun güvenliğini sağlamak, satış, pazarlama gibi diğer faaliyetleri yerine getirebilmek ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerimize uymak amaçlarıyla kullanılmaktadır.

3. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?
Aşağıda yer verilen size ait kişisel veriler ve bunlara benzer nitelikteki verileriniz, Kanun’un 4. ve 5. maddelerinde belirtilen şartlar ve tarafımızca yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde işlenebilmektedir:

▪ Ad ve soyadınız,
▪ Cinsiyetiniz,
▪ Adresiniz,
▪ İrtibat numarasınız,
▪ E-posta adresiniz,
▪ Kullandığınız ödeme araçlarınız,
▪ Sınırlı hallerde finansal bilgileriniz,
▪ Dil tercihiniz,
▪ Doğum yeri ve tarihiniz,
▪ Milliyet, pasaport, giriş izinleri veya devlet tarafından akredilmiş diğer kimlik bilgileriniz,
▪ İş ve işverene ilişkin bilgileriniz,
▪ Seyahat rotası, tur grubu veya etkinlik verileriniz,
▪ Misafir konaklamanız,
▪ Sunulan hizmetler,
▪ Özel servis ve bakım talepleriniz.

Bununla beraber, Kanun’a göre özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilen, siz misafirlerimizin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, sağlık, cinsel hayatıyla ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler ancak ilgili misafirlerimizin açık rızası neticesinde ve sadece toplama amacına uygun olarak işlenebilecektir. Kazdağları Allium Termal & Spa Otel yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında güvenlik ihtiyacınızın ve hassasiyetinizin bilincinde olup, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde almaktadır.

Ayrıca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak elde etmiş olduğumuz kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesine dayanılarak işlenebilmektedir:

▪ Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
▪ Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
▪ Otelimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
▪ Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
▪ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
▪ Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, otelimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
▪ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4. Kişisel verilerinizi nasıl işliyoruz?
Kişisel verileriniz Kazdağları Allium Termal & Spa Otel tarafından çeşitli şekillerde toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, siz otelimize fiziken gelerek rezervasyon yaptırırken, web sayfamız veya anlaşmalı uygulamalar aracılığıyla çevrimiçi hizmet satın alırken tarafımızca “sentez” programlarına veri girişi yapılarak işlenebilmektedir. Buna ek olarak kişisel verileriniz, siz değerli misafirlerimizi hizmetlerimizden ve promosyonlardan haberdar edebilmemiz için yönlendirebileceğimiz bülten kayıtlarımız, sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz adına öneri ve şikayetlerinizi iletmenize imkan sağlayacak anketler yoluyla da toplanabilecektir. Telefon aracılığıyla rezervasyon yaptığınızda, elektronik posta (mail-order) veya otelimizin ön bürosu aracılığıyla biz Kazdağları Allium Termal & Spa Otel ile iletişim kurduğunuzda veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçtiğinizde kişisel verileriniz iletişim, kalite güvencesi gibi meşru amaçlarla toplanabilir.

5. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?
İşlediğimiz kişisel verileriniz, gözetim ve kontrolümüz altındadır. Veri sorumlusu sıfatıyla gizlilik ve güvenliğinizin korunması doğrultusunda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almakta ve bu tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik denetimleri gerçekleştirmektedir. Bu konudaki kanuni yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, kişisel verilerin korunmasını konu alan ulusal ve uluslararası teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yapılmakta ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin politikalarımız sürekli güncellenmektedir.

6. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz; kanunda belirtilen istisnai haller dışında açık rızanız bulunmadan, belirtmiş olduğumuz amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve bilgi almaya yetkili resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişi/kurumlarla paylaşılmayacaktır. Otelimiz; söz konusu kişisel verilerinizi yalnızca siz misafirlerimizin açık rızasıyla veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere kanunun öngördüğü diğer istisnai hallerde, siz müşterilerimize sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi amacıyla yeterli önlemler alınmak kaydıyla paylaşılacaktır. Belirtilen şartlar altında toplanan kişisel verileriniz, iş ortaklarımızla, yasal zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, hizmetlerinden yararlandığımız, danışmanlarımıza, bilgi teknolojileri ve güvenlik şirketlerine, iş sağlığı ve güvenliği teknik destek hizmeti sağlayıcıları da dâhil olmak üzere destek hizmetleri alınan iş ortaklarına, seyahat sitelerine, sigorta şirketlerine, anlaşmalı olarak hizmet satın aldığımız denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan firmalar ile Otelimiz ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

7. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklıyoruz?
Hukuka uygun şekilde elde edilip işlenen kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar çerçevesinde depolanarak saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin tarafımızca saklanma süreleri işleme tabi tutulan veri niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Saklama süreleri sona erdiğinde veya işlemlerini gerektiren sebep ortadan kalktığında bu kişisel veriler Kanunun 7. maddesi gereğince resen veya ilgili kişinin talebi üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu hususa ilişkin ilgili kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

8. Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?
Kanun’un 11. maddesi kapsamında, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğu kabul edilmektedir.

Misafirlerimiz ve kişisel verisi işlenen diğer kişiler bu kapsamda;
▪ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
▪ Kanun’un 7. nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
▪ kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

9. Otelimize kişisel verilerinize ilişkin başvuruyu nasıl yapabilirsiniz?
Kanunun 13. maddesi gereğince, Misafirlerimiz ve kişisel verisi işlenen diğer kişiler için Kanunun uygulanması ile ilgili taleplerine ilişkin veri sorumlusuna başvuru yolu düzenlenmiştir. Buna göre, Misafirlerimiz ve kişisel verisi işlenen diğer kişilerin Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri zorunludur.

Bu kapsamda, Kazdağları Allium Termal & Spa Otel, siz misafirlerimizin Kanunun uygulanmasıyla ilgili talepleri bakımından zorunlu başvuru mercidir. Bu çerçevede; kişisel veri sahipleri olarak siz misafirlerimiz haklarına ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle otelimize iletebilirsiniz Bu çerçevede Otelimize başvurunuzu, sitemizde yer verdiğimiz “kişisel veri sahibi başvuru formu”nun doldurarak yazılı şekilde yapabilirsiniz. Aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak başvurunuzu;

Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Bulv. No:1, Pk.10300 Güre, Edremit BALIKESİR adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat;
veya
Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Otelimizin info@alliumtermalotel.com adresine veya
Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile

Tarafımıza iletebilirsiniz. Bu durumda talebiniz, başvurunuzun niteliğine göre en geç otuz günlük yasal süre içinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Otel’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.